Algemene voorwaarden en Privacyverklaring


Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtist & Meer en de cliënt inzake advisering, behandeling, deelname cursus of workshop en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Onder diëtist wordt verstaan: professional van Diëtist & Meer die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. KP-registratienummer: 19913340289.

Onder cliënt wordt verstaan: degene, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

De diëtist werkt op afspraak. In principe vinden deze afspraken plaats op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 21.00 uur, vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Andere tijden in overleg.

Vergoeding door de zorgverzekering.

De vergoeding voor dieetadvisering is onderdeel van de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetbehandeling per jaar vergoed. Dieetadvisering valt onder het verplicht eigen risico. Behalve bij kinderen onder de 18 jaar omdat voor kinderen onder de 18 jaar geen eigen risico geldt.

De diëtist is in principe vrij toegankelijk zonder verwijsbrief van een arts. Om eventueel voor vergoeding via je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, kan een verwijzing noodzakelijk zijn. Informeer naar de voorwaarden van je zorgverzekeraar.

In een aantal aanvullende verzekeringen worden extra behandelingen vergoed bovenop de 3 uur vanuit de basisverzekering.  Informeer naar de voorwaarden van je zorgverzekeraar.

De diëtist heeft een contract met Menzis/Anderzorg. Voor de overige zorgverzekeraars kan de cliënt de rekening bij de zorgverzekering indienen. Informeer naar de voorwaarden van je zorgverzekeraar.

Verhindering.

Indien de cliënt niet op de afspraak kan verschijnen, dient de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Wanneer de cliënt niet minimaal 24 uur van te voren afzegt, zal de diëtist genoodzaakt zijn de voorgenomen afspraak in rekening te brengen. Ongeacht de reden van annulering

Tarieven.

Diëtist & Meer hanteert de tarieven zoals vermeld op de website https://www.dietist-en-meer.nl/tarieven/

Betaling.

Na afloop van de afspraak ontvangt de cliënt een factuur. Deze dient contant te worden betaald. Eventueel is betaling (via een betaalverzoek) per bank mogelijk. Pinnen is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid.

De diensten van de diëtist zijn resultaatgericht, maar kan geen resultaat garanderen aangezien de cliënt daar deels zelf verantwoordelijk voor is.

Diëtist & Meer streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan de diëtist geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen en/of behandelingen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

Diëtist & Meer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.

Privacy.

Privacy wordt gerespecteerd door Diëtist & Meer. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtist & Meer handelt volgens deze regels.

Klachten.

Bij Diëtist & Meer staan servicegerichtheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht de cliënt desondanks een klacht hebben dan adviseert Diëtist & Meer deze te bespreken met de diëtist. Indien Diëtist & Meer er samen met de cliënt niet uitkomt, kan de cliënt eventueel een klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen.

Diëtist & Meer voldoet aan de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz) doordat de diëtist lid is van Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN) en hierdoor via Quasir aangesloten is bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Diëtist & Meer voldoet hiermee aan de Wkkgz en beschikt hiermee over:

Als een klacht leidt tot een geschil, neemt een geschillencommissie van Stichting Zorggeschil de zaak in behandeling. De cliënt kan dat met deze link in gang zetten: https://zorggeschil.nl/melding/.

Materialen.

De diëtist ondersteunt de adviezen, behandeling, cursussen of workshops met schriftelijke materialen. Diëtist & Meer is de enige met het copyright op de eigen materialen van Diëtist & Meer. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om materialen van Diëtist & Meer te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken mits hier toestemming voor is verkregen van Diëtist & Meer.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op cursussen en workshops.

• Inschrijving voor een cursus of workshop heeft plaats gevonden zodra Diëtist & Meer de cliënt op de deelnemerslijst heeft geplaatst en dit per email heeft bevestigd.
• Betaling voor een cursus of workshop dient voldaan te zijn 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
•  Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post).
• Annulering kan tot úiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus of workshop zonder dat er kosten verschuldigd zijn.
• Bij annulering later dan 7 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de cursus of workshop, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum   geldt de datum van poststempel of ontvangst email.
• Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Diëtist & Meer dient hiervan uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de cursus of workshop op de hoogte te worden gebracht.
• Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
• Annulering door Diëtist & Meer. Cliënt krijgt dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde cursus of workshop in de toekomst, of om het cursusgeld volledig teruggestort te krijgen.
• Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus of workshop behoudt Diëtist & Meer zich het recht voor de betreffende cursus of workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per email. Diëtist & Meer verplicht zich om het door de cliënt voldane bedrag te restitueren. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor cursussen en workshops:

Privacyverklaring Diëtist & Meer

Mirjam Scholten eigenaar van Diëtist & Meer, gevestigd aan Flierenhofstraat 41, 6681BW Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij is te bereiken via mirjam@dietist-en-meer.nl of 0031653114647. Website www.dietist-en-meer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd in het geval van individueel voedings-, dieetadvies en/of energetische behandelingen: NAW-gegevens, geboortedatum, BSN nummer, gegevens van zorgverzekering, verwijzend arts, telefoonnummers, emailadres, sociale gegevens, medische gegevens, laboratoriumverslagen en gespreksverslagen van consulten. In geval van een cursus en/of workshop worden NAW gegevens, telefoonnummers en emailadres vastgelegd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Het doel van vastleggen van persoonsgegevens door Diëtist & Meer is om te voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) om een medisch dossier bij te houden van cliënten/patiënten die voor voedings-, dieetadvies en/of energetische behandelingen komen en andere wettelijke verplichtingen zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Daarnaast het volgende doel: het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Diëtist & Meer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diëtist & Meer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Aan verwijzers (huisartsen en/of medisch specialisten, praktijk ondersteuners huisartsen) kunnen gegevens ten aanzien van de behandeling worden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Diëtist & Meer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de gegevens die vastgelegd worden voor het medisch dossier de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diëtist & Meer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam@dietist-en-meer.nl.
Diëtist & Meer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Diëtist & Meer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Diëtist & Meer via mirjam@dietist-en-meer.nl of 0653114647.

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Diëtist & Meer.